(+34) 972 23 26 11 | minea@mineaquimica.com

  • Català
  • Español
  • English

Política de privacitat

MINEA QUIMICA, S.L. (en endavant MINEA), es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per MINEA implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs o xarxes socials, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. MINEA no controla el contingut de les webs de tercers, ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.

Informació bàsica sobre el tractament de dades
Responsable del tractament:
MINEA QUIMICA, S.L.
B17003096
C/ Can Pau Birol, 1 – 17005 Girona– Email: minea@mineaquimica.com

Finalitat del tractament:
Oferir i prestar els nostres serveis de serveis de fabricació de detergents.

Legitimació:
Consentiment obtingut de l’interessat.

Destinataris:
Les dades únicament seran comunicades a les administracions públiques quan ho exigeixi la legislació vigent i a aquelles entitats amb que sigui necessari fer-ho per poder complir amb la finalitat del tractament.

Drets de les persones:
Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol•licitud a la nostra l’adreça.

Termini de conservació de les dades:
Mentre es mantingui la nostra relació comercial, o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Reclamació:
Els interessats es poden dirigir a l’AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Informació addicional:
Podeu consultar la informació addicional i detallada a continuació a les “Qüestions sobre privacitat”.

Qüestions sobre privacitat
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el titular d’aquesta web i el responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: MINEA QUIMICA, S.L.
CIF B17003096
Adreça: C/ Can Pau Birol, 1 – 17005 Girona
Email: minea@mineaquimica.com
Inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom____, Foli___, Secció___, Full____ GI___

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A MINEA tractem la informació que ens facilita per tal d’oferir i prestar els nostres serveis de fabricació de detergents als interessats i és per això que sol•licitem el seu consentiment.

Per quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació, i després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
MINEA realitzarà comunicacions de dades sempre que ho exigeixi la legislació vigent per atendre les seves obligacions legals amb les diferents administracions competents.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
• Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a MINEA estem tractant o no les seves dades personals.
• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
• En determinades circumstàncies els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
• També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas MINEA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
• Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
• Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem a MINEA procedeixen del propi interessats. L’interessat garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc seran obligatòries per poder donar-li el servei sol•licitat.

Quines dades tractem?
Les categories de dades que podem tractar en la prestació dels nostres serveis són:
• Dades d’identificació
• Adreces postals o electròniques

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a l’oferiment i la prestació del servei, en cas de consentiment. No tractem dades especialment protegides.

Quines mesures de seguretat apliquem?
MINEA aplica les mesures de seguretat exigides pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, tenint els mecanismes necessaris per salvaguardar la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades i prevenir, en la mesura que sigui possible, l’accés no autoritzat, robatori, modificacions il•lícites i la pèrdua de dades.

Propietat intel•lectual i industrial
La totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel•lectual que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment sense l’autorització expressa de MINEA.

Condicions d’ús
L’ús d’aquesta web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Actualitzat el 20 de febrer de 2018